Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2020

Nasza głowa potrafi wyprodukować znacznie więcej piekła niż najgorsza rzeczywistość.
— Jacek Santorski
Ojciec nauczył mnie jednej ważnej rzeczy: jeśli kiedykolwiek postąpisz wobec kogoś źle, ten ktoś być może o tym zapomni lub się nawet o tym nie dowie, Ty natomiast nie zapomnisz o tym nigdy.
— Graham Masterton
4579 e5d6
5912 c2f2 500
Reposted fromzbitek zbitek viachopinfeldziarz chopinfeldziarz

July 09 2015

Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy których się boisz.
— Rebecka Michaelson
Reposted fromchopinfeldziarz chopinfeldziarz viapikkumyy pikkumyy
9204 9861
Reposted fromrol rol viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
0202 cec6 500
Brugge
Reposted frompeper peper viaalyeska alyeska
Szybko nauczyłam się, że można się śmiać, nie odczuwając ani trochę radości. To tak jak z płaczem - można przecież płakać, nie roniąc łzy.
— Lena Katarina Swanberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabiianca biianca
1266 dcb3
Reposted fromfoina foina viaheartbreak heartbreak

July 08 2015

Nigdy nie ma porządku na świecie. Wczoraj było za gorąco, a dziś jest za mokro. Najlepiej będzie wrócić i znowu położyć się spać.
— Paszczak, W dolinie Muminków
Reposted froms0ulbitch s0ulbitch viaapic apic

July 04 2015

Reposted fromsaski saski viagruetze gruetze

July 03 2015

Reposted frombluuu bluuu vialulka lulka
8690 5643
Reposted fromcalifornia-love california-love vialulka lulka
2650 d650
Reposted fromfrotka frotka vialulka lulka
Reposted fromnokturnal nokturnal vialulka lulka
3603 2b88
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon vialulka lulka
8854 7e37
Reposted frompanigrabarz panigrabarz viasoay soay
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl